Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

22/09/2016

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015, ngày 21/9/2016, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo: “Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 - Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học; các đại biểu đại diện các đơn vị xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp; các đại biểu đại diện Pháp chế các Bộ, ngành; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nhà nước và Pháp luật; Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; Học viện Chính trị Quốc gia; Khoa Luật Đại học Quốc gia; Đại học Luật Hà Nội.

Nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Một số điểm mới về giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự năm 2015

26/09/2016

Chế định giao dịch dân sự được quy định tại Chương VIII Bộ luật dân sự năm 2015, bao gồm các quy định về điều kiện có hiệu lực, mục đích, hình thức giao dịch dân sự, việc giải thích giao dịch dân sự, các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu và bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu.