Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước”

07/07/2017

Hôm nay, ngày 06/7/2017, tại trụ sở Bộ Tư pháp Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước” (hội thảo thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vai trò của tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” do TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ nhiệm).

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng: Những điểm mới cơ bản nhìn từ góc độ pháp lý

30/06/2017

Ngày 3/6/2017, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã chính thức được ban hành cùng với 2 Nghị quyết quan trọng khác là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu Nghị quyết số 11-NQ/TW, từ góc độ pháp lý, có thể thấy những điểm mới căn bản đáng chú ý sau đây: