Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

22/09/2016

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015, ngày 21/9/2016, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo: “Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 - Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học; các đại biểu đại diện các đơn vị xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp; các đại biểu đại diện Pháp chế các Bộ, ngành; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nhà nước và Pháp luật; Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; Học viện Chính trị Quốc gia; Khoa Luật Đại học Quốc gia; Đại học Luật Hà Nội.

Nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Một số ý kiến về quyền tư pháp và tư pháp độc lập trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/10/2016

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là một chủ trương nhất quán của Đảng ta từ những năm 1990. Chủ trương này phúc đáp nhu cầu hiện đại hóa xã hội, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu trong bối cảnh toàn cầu hóa dựa trên 3 trụ cột của một xã hội phát triển bền vững là (1) kinh tế thị trường, (2) xã hội dân chủ và (3) nhà nước pháp quyền, đồng thời giữ vững và phát huy một cách đúng mức vai trò lãnh đạo của Đảng.