Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Viện Khoa học pháp lý

01/01/2017

Sáng ngày 30/12/2016, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 với sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa học pháp lý. Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý chủ trì Hội nghị.

Nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Hơn 70 năm xây dựng, hoàn thiện Hệ thống pháp luật Việt Nam - Những dấu ấn nổi bật

26/12/2016

Có thể nói, hơn 70 năm xây dựng nhà nước kiểu mới kể từ khi nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ làm cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập, cũng là hơn 70 năm hệ thống pháp luật Việt Nam được xây dựng và từng bước hoàn thiện. Quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ấy có thể chia thành hai thời kỳ lớn là thời kỳ trước khi Đảng ta tiến hành đường lối Đổi mới (năm 1986) và thời kỳ kể từ khi Đảng ta tiến hành đường lối Đổi mới đến nay. Mỗi thời kỳ lớn lại có thể chia thành những giai đoạn nhỏ hơn, tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi thời kỳ. Trong mỗi thời kỳ, công tác xây dựng pháp luật đều đạt được nhiều thành tựu với những dấu ấn nổi bật.