Viện khoa học pháp lý
Sign In

Hoạt động khoa học

Quản lý khoa học

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Điện Biên

11/11/2017

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường” được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao theo Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 10/02/2017, Viện Khoa học pháp lý đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

Diễn đàn nghiên cứu trao đổi

Hợp tác quốc tế

Kinh nghiệm một số quốc gia về tổ chức và hoạt động của cơ quan bảo đảm thực thi pháp luật cạnh tranh

01/11/2017

1. Đặt vấn đề
Cho tới nay, những tác dụng tích cực của cạnh tranh tự do và công bằng đối với việc thúc đẩy tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động, mở rộng cơ hội chọn lựa cho người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa là điều được thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên, tự do cạnh tranh và công bằng là thứ trật tự kinh tế không tự nhiên có nếu không có sự bảo đảm từ phía nhà nước thông qua việc xây dựng và vận hành pháp luật cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh là các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành để điều tiết hành vi tương tác của các doanh nghiệp trên thương trường trong quá trình cạnh tranh để giành được phần ưu thế cho mình. Do đây là các quy tắc điều tiết để duy trì trật tự cạnh tranh tự do và công bằng trên thị trường, muốn bảo đảm sự tuân thủ pháp luật cạnh tranh, các quốc gia thường có sự đầu tư lớn cho việc thiết lập và duy trì hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh và các thiết chế có liên quan.