Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 của Bộ Tư pháp
Sign In

Thông Báo

Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019; Quyết định số 1306/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019 thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017- 2021 “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế”; Quyết định số 1307/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2018-2020 “Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013”, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức thông báo và tiến hành thu hồ sơ đăng ký tuyển chọn. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức mở, kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và tổ chức các Hội đồng tư vấn, đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019. Kết quả các tổ chức, cá nhân trúng tuyển cụ thể xin mời xem tệp đính kèm.