Hội thảo: “Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”
Sign In

Hoạt động khoa học

Hội thảo: “Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Ngày 21/09/2017, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội thảo: “Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Hội thảo có sự góp mặt của một số cơ quan/đơn vị như: đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện Ban quản lý dự án 01 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện Chi cục bảo vệ môi trường; đại diện Sở công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở xây dựng, Sở Tư pháp; đại diện Đoàn Luật sư, Hội luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. TS Võ Đình Toàn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp và đồng chí  Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý các chuyên đề: (1) Thực tiễn thực thi một số thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Thực tiễn thực thi một số thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính về quản lý nước thải tại Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; (4) Thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường của Ban Quản lý các khu công nghiệp; (5) Thực tiễn vai trò của Sở Tư pháp trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng.

Tại Hội thảo, những bất cập của các quy định pháp luật và những vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành quy định pháp luật về thủ tục hành chính liên quan tới đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu.


 
Theo trao đổi tại Hội thảo, công tác thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được triển khai thực hiện nghiêm túc, quy trình thực hiện tương đối hợp lý và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo độ minh bạch, dễ hiểu, thuận tiện, đảm bảo tính khách quan, công bằng tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh (như Quyết định số 501/QĐ-STNMT ngày 30/12/2016 về việc ban hành kế hoạch cải cách TTHC năm 2017). Nhìn chung, các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Tuy nhiên, một số tồn tại bất cập trong công tác thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã được chỉ ra. Công tác thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước gặp khó khăn do thiếu quy định về quy hoạch tài nguyên nước, chưa có quy định cụ thể về chức năng nguồn nước, chưa xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và một số quy hoạch ngành chưa nêu cụ thể nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt. Thủ tục cấp phép phức tạp, phải có kiến thức chuyên môn về môi trường mới lập được hồ sơ, đề án xả thải gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp. Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, công trình lấy ý kiến lại chỉ căn cứ vào lưu lượng nước thải mà không căn cứ vào phân loại nước thải. Việc thực hiện TTHC về ĐTM trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng còn một số khó khăn, bất cập. Một trong những vấn đề nổi cộm được các đại biểu nêu ra trong quá trình thực hiện TTHC về bảo vệ môi trường là vấn đề tham vấn cộng đồng. Thủ tục tham vấn cộng đồng trong ĐTM được đánh giá là khá hình thức. Mục đích của việc làm này nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhóm đối tượng chịu tác động từ dự án, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc các ý kiến của nhân dân trong hội nghị đóng góp tham vấn đối với dự án không được chủ dự án phản hồi phúc đáp về địa phương. Từ đó người dân nhìn nhận như một thủ tục nhằm “hợp thức hóa” quy trình ĐTM hơn là một hoạt động thực sự hướng tới việc ghi nhận, thu thập ý kiến của cộng đồng chịu ảnh hưởng.


Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách TTHC nói chung và cải cách TTHC về môi trường nói riêng, các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra một số kiến nghị như: (1) để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về ĐTM, nên xem xét việc ủy quyền cho cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; (2) đối tượng tham vấn ý kiến cộng đồng trong ĐTM cần được mở rộng và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện phải là thành phần quan trọng trong tham vấn cộng đồng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, vì hiện nay đối tượng tham vấn ý kiến cộng đồng trong ĐTM chỉ dừng lại ở UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án và đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự án sẽ gặp không ít khó khăn về kiến thức chuyên ngành để  có thể hiểu hết được các tác động tiềm ẩn của dự án; (3) đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường để thay thế các Quy chuẩn hiện hành, đảm bảo phù hợp thực tế và quy định của Luật BVMT 2014; (4) Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng, có thể sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao; đầu tư các trang thiết bị lấy mẫu, đo đạc ngoài hiện trường nhất là thiết bị quan trắc khí thải, phân tích trong phòng thí nghiệm được hiện đại, đồng bộ, có khả năng phân tích chuyên sâu và đầy đủ các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường...
Đỗ Hằng