Hội đồng khoa học bộ
Sign In

Hội đồng khoa học bộ

Hội đồng khoa học Bộ họp kiện toàn nhân sự và góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 48-NQ/TW

04/09/2015

Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015, Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp kiện toàn nhân sự Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2016 và cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp

05/01/2015

Quyết định số 4296/QĐ-BTP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp có nội dung như sau:

​​​​​​​​​