Sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Sign In

Kỹ thuật phân tích, đánh giá chính sách

Sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (mới) đã được Quốc hội ban hành. Một trong những điểm mới căn bản của đạo luật này là bổ sung các quy định về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như luật, pháp lệnh, một số loại nghị định và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để thực hiện được quy định mới này, công tác xây dựng pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương cần được kiện toàn về nhiều mặt. Trong số đó phải kể tới việc trang bị cho các cán bộ tham gia tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật những kỹ năng, hiểu biết cần thiết để có thể tiến hành công việc phân tích, đánh giá, tham mưu chọn lựa phương án chính sách phù hợp trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cuốn sổ tay này được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao cho Viện Khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cùng các cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan biên soạn nhằm phúc đáp yêu cầu đó của thực tiễn. Việc biên soạn cuốn sổ tay hướng tới mục đích giúp cho các cán bộ xây dựng chính sách tại các cơ quan trung ương có thêm công cụ để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính sách trong các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật một cách có chất lượng, vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng vừa phúc đáp nhu cầu, đòi hỏi phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Sổ tay được cấu trúc thành 5 Chương, tương ứng với những bước cơ bản trong quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chương 1 “Tổng quan về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” cung cấp những khái niệm tổng quan về chính sách, xây dựng chính sách. Chương này cũng làm rõ các yêu cầu đối với một chính sách có chất lượng (chính sách tốt) đồng thời giới thiệu những giai đoạn khác nhau trong quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chương 2 “Xây dựng nội dung chính sách” cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất trong việc hình thành nên một phương án chính sách, bao gồm kỹ thuật nhận diện vấn đề chính sách cần giải quyết, xác định nguyên nhân của vấn đề chính sách, xác định mục tiêu chính sách và thiết kế phương án chính sách để giải quyết vấn đề.

Chương 3 “Đánh giá tác động của chính sách” hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động của mỗi phương án chính sách, nhận diện cách đánh giá từng loại tác động của mỗi phương án chính sách (tác động kinh tế, tác động xã hội, tác động giới, tác động của thủ tục hành chính, và các tác động khác).

Chương 4 “Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” giới thiệu về tầm quan trọng của hoạt động lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các kỹ thuật cần thực hiện để hoạt động lấy ý kiến có hiệu quả.

Chương 5 “Thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” giới thiệu về kỹ thuật thẩm định chính sách (thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật) giới thiệu tổng quan về quá trình thẩm định chính sách, xác định chủ thể chịu trách nhiệm thẩm định, nội dung và hình thức thẩm định chính sách.

Phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là vấn đề mới ở Việt Nam. Việc chuẩn hóa kỹ thuật phân tích chính sách trong thực tiễn mới đang được tiến hành. Trong bối cảnh đó, việc biên soạn cuốn sổ tay này khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Viện Khoa học pháp lý rất mong nhận được ý kiến góp ý, phản hồi từ quý bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện trong những lần tái bản tới. Xin trân trọng cảm ơn.
File đính kèm