Sign In

Giới thiệu văn bản

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

30/11/2017

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, Nghị định quy định Nhà nước cho thuê mặt nước (mặt biển) đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí thì các bên nhà thầu nộp tiền thuê mặt nước (mặt biển) theo quy định của pháp luật trừ trường hợp có cam kết riêng của Chính phủ Việt Nam với Chính phủ (hoặc tổ chức nước ngoài) theo các Hiệp định đã ký kết.

Tin tức

Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

30/11/2017

Ngày 28/11, tại Nam Định, Tổng cục Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy nhằm đánh giá những kết quả đạt được và xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy và đại diện lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố trên lưu vực, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các Sở, ngành, trong tỉnh.

Nghiên cứu trao đổi

Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

04/12/2017

Hiện nay, liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hầu hết các ngành đều đã và đang xây dựng chiến lược định hướng cho sự phát triển riêng của ngành mình. Điều này không tránh khỏi sự mâu thuẫn, chồng chéo, để khắc phục sự hạn chế này và hướng tới mục tiêu khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã đưa ra giải pháp ưu việt là chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo (chiến lược) - một trong những công cụ để điều phối liên ngành, liên vùng nhằm đảm bảo mục tiêu của quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.