Nghiệm thu đề án khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013”
Sign In

Quản lý khoa học

Nghiệm thu đề án khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013”

Sáng ngày 23/02/2017, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề án “Nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013” thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2015-2016 về “Nghiên cứu khoa học và xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp năm 2013” do Viện Khoa học pháp lý là tổ chức chủ trì, PGS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ nhiệm Đề án.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Phan Trung Lý – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội làm Chủ tịch, cùng thành viên Hội đồng là các chuyên gia có chuyên môn sâu đến từ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam …
 

Đại diện cho Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Hoàng Thế Liên đã trình bày tóm tắt về tình hình triển khai cũng như kết quả đạt được của Đề án. Theo đó, mục tiêu của Đề án là xây dựng một công trình bình luận khoa học nhằm làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng, quan điểm mới; quá trình xây dựng, hình thành các quy định trong Hiến pháp năm 2013, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhận thức về nội dung, tinh thần, giá trị khoa học và thực tiễn các quy định của Hiến pháp năm 2013 trong cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, lực lượng vũ trang, và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.
 

Đề án được Hội đồng đánh giá cao bởi sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả trong quá trình nghiên cứu như: Kết quả nghiên cứu của Đề án thể hiện được những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, được luận giải có cơ sở khoa học, các khái niệm, thuật ngữ và văn phong trong báo cáo đảm bảo sự chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu; cấu trúc, nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu bảm đảm tính khoa học, phù hợp và thống nhất giữa các chương, mục; các phân tích, lập luận khoa học của báo cáo logic, chặt chẽ và thống nhất… Đây là một Đề án có giá trị thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào việc bổ sung, phát triển nhận thức lý luận cũng như tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp 2013, xây dựng ý thức pháp luật và thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng nhận thức cho việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất.

Kết quả nghiên cứu của Đề án được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.
 
Thanh Xuân