Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết số 48-NQ/TW)
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết số 48-NQ/TW)

Ngày 24/05/2017, tại trụ sở Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết số 48-NQ/TW)” do TS. Nguyễn Mạnh Cường làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài có sự tham gia của PGS.TS. Hoàng Thế Liên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, cùng thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt nam và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt ban chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Mạnh Cường đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, mục tiêu của đề tài là tổng kết về mặt khoa học 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 48-NQ/TW) dựa trên những tiêu chí khoa học, chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế bất cập và đưa ra các khuyến nghị, dự báo khoa học đối với quá trình đổi mới hệ thống pháp luật nước ta trong thời gian tới.


Với mục tiêu trên, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: (1) Các vấn đề lý luận về hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; (2) Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo 6 định hướng; (3) Dự báo các luận cứ khoa học và đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.
 

 
Kết quả nghiên cứu của Đề tài được Hội đồng đánh giá với kết quả là Đạt, cụ thể:

Thứ nhất, Đề tài có sự phân tích, lập luận và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đảm bảo cơ sở khoa học, tính trung thực cũng như tính mới của nghiên cứu. Tuy nhiên, đa phần lập luận, đánh giá vẫn mang tính hành chính của cơ quan Nhà nước, do đó, vẫn thiếu đánh giá khoa học đối với việc thực hiện chiến lược.

Thứ hai, Đề tài cơ bản đưa ra được những kết quả đạt được, chưa đạt được, bất cập so với mục tiêu, định hướng của Nghị quyết 48-NQ/TW; so với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trường, phát triển xã hội dân sự hiện nay. Tuy nhiên, Đề tài chưa nêu được (i) Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, lý do của những chỉ tiêu, định hướng không đạt được trong Nghị quyết; (ii) Nhiều định hướng đặt ra trong Nghị quyết còn chưa được đánh giá (liên quan đến hệ thống cơ quan điều tra, bổ trợ tư pháp,…); (iii) Việc xây dựng tiêu chí đánh giá từng định hướng và tính dự báo của Nghị quyết chưa được đề cập đến.

Thứ ba, Kết quả của Đề tài sẽ phục vụ hữu hiệu cho quá trình nghiên cứu, phát triển lý luận hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta trong giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời, góp phần bổ sung kiến thức lý luận và thực tiễn mới cho chương trình đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, Đề tài cần bổ sung địa chỉ ứng dụng cụ thể để đảm bảo nhiệm vụ sau khi nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn.