Tin nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “So sánh một số chế định doanh nghiệp trong pháp luật các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam gia nhập thị trường chung ASEAN”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “So sánh một số chế định doanh nghiệp trong pháp luật các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam gia nhập thị trường chung ASEAN”

Ngày 25/05/2017, tại trụ sở Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Cơ sở “So sánh một số chế định doanh nghiệp trong pháp luật các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam gia nhập thị trường chung ASEAN” do ThS. Hà Tú Cầu – Phó trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên có trình độ chuyên môn sâu thuộc Bộ Tư pháp.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt cho nhóm nghiên cứu đề tài, ThS. Hà Tú Cầu đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, đề tài hướng đến nghiên cứu một số chế định về doanh nghiệp trong pháp luật và chính sách đầu tư của các nước đã lựa chọn, để xác định được những khó khăn, rào cản đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam khi bắt đầu đầu tư kinh doanh sản xuất tại các nước này. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị và đề xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên tiến trình gia nhập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC).

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung như: (i) Cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi thị trường chung AEC được thành lập (ii) Các chế định thành lập doanh nghiệp và chính sách đầu tư của các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia. Rào cản pháp lý mà Việt Nam phải đối mặt khi mở rộng ở các thị trường này; (iii) Những kiến nghị về giải pháp pháp lý nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình xâm nhập thị trường các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan cũng như trong quá trình gia nhập AEC.

Tại hội đồng nghiệm thu, kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, cụ thể:

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của đề tài đã nêu được khái quát bức tranh tổng quan về cộng đồng kinh tế ASEAN và pháp luật doanh nghiệp của một số quốc gia ASEAN như: Thực trạng giao thương của Việt Nam trong nội khối ASEAN, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN.

Thứ hai, trong phần nội dung nghiên cứu, đề tài đã phân tích làm rõ được một số chế định doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp cũng như chính sách thu hút đầu tư trong pháp luật các nước Singapore, Malaysia, Thailand.

Thứ ba, kết quả của Đề tài sẽ là nguồn tài liệu cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam về các giải pháp hỗ trợ về mặt pháp lý khi muốn mở rộng thị trường tại 3 (ba) nước Singapore, Thái Lan và Malaysia và trang bị kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp trên tiến trình gia nhập AEC.

Cũng tại Hội đồng, một số ý kiến của các thành viên Hội đồng khuyến nghị kết quả nghiên cứu Đề tài sẽ thành công hơn nữa nếu nhóm nghiên cứu đầu tư thêm về một số nội dung như: tiêu chí để so sánh một số chế định doanh nghiệp trong pháp luật các nước Singapore, Malaysia, Thailand; rà soát, tra cứu trích dẫn tài liệu gốc thay vì dùng tài liệu thứ cấp; bổ sung các mục kết luận các luận điểm của từng chương; rà soát kỹ, chỉnh lỹ các lỗi kỹ thuật…

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại Đề tài, kết quả chung Đề tài xếp loại Đạt.
Nguyễn Lan