Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng Luật Thừa phát lại”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng Luật Thừa phát lại”

Chiều ngày 22/5/2018, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng Luật Thừa phát lại” do TS. Dương Thị Thanh Mai – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa pháp lý làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu là chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: TS. Đặng Quang Phương – Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân tối cao, TS. Nguyễn Quang Thái – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, đ/c Bùi Trọng Hào – Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông, Hà Nội,…

Nhằm đảo bảo sự đồng bộ của pháp luật, giải quyết những bất cập trong giai đoạn 6 năm thí điểm thừa phát lại và đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài của thừa phát lại sau thời gian thí điểm, trong bối cảnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính hiện nay rất cần ban hành Luật về thừa phát lại. Để xây dựng Luật Thừa phát lại, việc xác định những chính sách lớn, làm rõ những vấn đề cần giải quyết, luận giải và chọn lựa phương án xử lý tối ưu là một vấn đề hết sức quan trọng, giúp cho việc xây dựng Luật giải quyết được những đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với yêu cầu của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài trên là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Dương Thị Thanh Mai thay mặt nhóm tác giả trình bày tóm kết quả nghiên cứu đề tài. Theo đó, mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu những định hướng chính sách lớn và những nội dung cơ bản của dự án Luật Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cải cách hành chính ở Việt Nam.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính công phu, nghiêm túc của công trình nghiên cứu, cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài và Hội đồng đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu đề tài ở những điểm sau:  

Thứ nhất, đề tài góp phần bổ sung lý luận về thừa phát lại, vị trí, vai trò, bản chất của thừa phát lại; mối quan hệ giữa thừa phát lại với thi hành án dân sự.

Thứ hai, đề tài đã tổng quan các mô hình thừa phát lại nhiều nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; tổng quan được các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài để xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ trong nhiệm vụ của đề tài.


 
Thứ ba, đề tài đã khái quát được chế định thừa phát lại ở Việt Nam, cũng như tổng kết thực tiễn tổ chức thực hiện thí điểm thừa phát lại ở một số địa phương, từ đó rút ra được những kết quả tích cực, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân. Phân tích, làm rõ được mối quan hệ giữa thừa phát lại và các hoạt động tư pháp. Đặc biệt, công trình khoa học đã làm rõ sự cần thiết, các định hướng và những nội dung chính của việc xây dựng dự án Luật Thừa phát lại.

Thứ tư, đề tài không chỉ đề xuất các giải pháp chung, mà nhóm tác giả còn đưa ra đề xuất về cơ cấu cụ thể của Dự thảo Luật Thừa phát lại bao gồm 7 chương và lãm rõ những nội dung chính của từng chương.

Kết quả nghiên cứu đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Xuất sắc.
Nguyễn Thắng