Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Sign In

Quản lý khoa học

Tin nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Sáng ngày 22/5/2018, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do PGS.TS. Tô Văn Hòa - Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước làm chủ nhiệm, Trường Đại học Luật Hà Nội là tổ chức chủ trì. Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp là chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: GS.TS. Phan Trung Lý – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Nguyễn Thị Kim Thoa – Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, PGS.TS. Đặng Minh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiến pháp năm 2013 đang trong giai đoạn thi hành. Đã có nhiều đạo luật được ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong các lĩnh vực cụ thể, ví dụ như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân… Trong giai đoạn sắp tới sẽ có nhiều đạo luật mới được ban hành để tiếp tục thi hành Hiến pháp, đặt biệt là các đạo luật cụ thể hóa các quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ tiếp tục ban hành các văn bản dưới luật để cụ thể hóa các đạo luật tương ứng. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài thể hiện sự cần thiết và tính cấp bách cao trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Tô Văn Hòa thay mặt nhóm tác giả trình bày tóm kết quả nghiên cứu đề tài. Theo đó, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định, phân tích, làm rõ và đánh giá những nội dung mang tính phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam thể hiện qua các điều khoản của Hiến pháp năm 2013, qua đó bổ sung và hoàn thiện thêm lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, góp phần bảo đảm xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính công phu, nghiêm túc của công trình nghiên cứu, cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài và Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài ở những điểm sau:  


Thứ nhất, đề tài đã khái quát được các trường phái lý luận về pháp quyền và thực tiễn áp dụng của một số quốc gia phát triển như: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp.

Thứ hai, đề tài đã phân tích, đánh giá một cách có hệ thống tư tưởng nhà nước pháp quyền trong quá trình hình thành và phát triển trước Hiến pháp năm 2013, trên cơ đó làm rõ hoàn cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo xây dựng Hiến pháp năm 2013.

Thứ ba, đề tài đã phân tích, làm rõ sự phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp năm 2013 trên các khía cạnh cụ thể: tính thượng tôn của hiến pháp, pháp luật; bảo vệ quyền con người; tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ tư, đề tài đánh giá được những thành tựu và những tồn tại, hạn chế trong tư tưởng nhà nước pháp quyền của Việt Nam qua các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện tư tưởng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt.
Nguyễn Thắng