Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Sign In

Văn bản về khoa học công nghệ

Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụn ngân sách nhà nước.

Cùng với Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC được ban hành sẽ đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

1. Về bố cục: Thông tư gồm 5 Chương và 20 Điều

- Chương I: Những quy định chung (gồm 4 Điều từ Điều 1 đến Điều 4), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áo dụng, phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ…

- Chương II: Quyết định phương thức khoán chi (gồm 5 Điều từ Điều 5 đến Điều 9, quy định về xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, phương thức khoán chi từng phần, thẩm định dự toán…

- Chương III: Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (gồm 6 Điều từ Điều 10 đến Điều 15), quy định về sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thanh toán và tạm ứng kinh phí, quyết toán kinh phí, sử dụng kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ…

- Chương IV: Xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành và công khai thông tin nhiệm vụ (gồm 5 Điều từ Điều 16 đến Điều 20), quy định về việc xử lý đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành, công khai thông tin về nhiệm vụ, điều khoản thi hành…)

2. Một số điểm mới của Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Điểm mới nổi bật trong Thông tư này là cơ chế tài chính về phương thức khoán chi. Theo đó, các nhà khoa học có thể chọn lựa một trong hai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần.

- Về khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng: đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất thực hiện phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu chiếm không quá 15% tổng dự toán nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ và không quá 1 tỷ đồng.

- Về khoán chi từng phần được áp dụng đối với nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện giao khoán (tiền công lao động trực tiếp, chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hội thảo khoa học, điều tra khảo sát…và không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sửa chữa mua sắm tài sản cố định, đoàn ra.

- Về sử dụng kinh phí khoán: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ được quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, kinh phí giữa các phần công việc được giao khoán trong trường hợp cần thiết, đảm bảo trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao khoán. Kinh phí giao khoán tiết kiệm do không chi hết được để lại cho tổ chức chủ trì quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm theo Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì.

- Về thanh toán, tạm ứng kinh phí: tạm ứng theo nội dung và tiến độ hợp đồng; thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện; kho bạc nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết.

- Về quyết toán kinh phí thực hiện: nhiệm vụ được quyết toán một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thanh Xuân
File đính kèm