Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ sự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Sign In

Văn bản về khoa học công nghệ

Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ sự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 8/6/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các định mức xây dựng dự toán quy định tại Thông tư này là định mức tối đa, áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Căn cứ vào các quy định của Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn và ban hành các nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở nhưng không vượt quá định mức dự toán quy định tại Thông tư này.

1. Về bố cục, Thông tư gồm  có 3 Chương và 16 điều:

+ Chương I: Những quy định chung (gồm 5 điều từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áo dụng, nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ  dự toán, các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học…

 + Chương II:  Những quy định cụ thể (gồm 9 điều từ Điều 6 đến Điều 14) quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước,khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, các nội dung chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, một số định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, lập dự toán kinh phí đối với  các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, lập dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thẩm định, phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.

+ Chương III: Tổ chức thực hiện (gồm 2 điều từ Điều 15 đến Điều 16) quy định về điều khoản thi hành, trách nhiệm thi hành.
 
2.  Một số điểm mới trong Thông tư 55/2015:

- Về  cách tính tiền công lao động: thay thế cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu bằng cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Ngoài ra, thông tư có quy định bổ sung một số nội dung chi, định mức chi trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ mà trong Thông tư 44/2007 không rõ định mức, ví dụ như thuê chuyên gia trong và ngoài nước, chi mua bí quyết công nghệ, sáng chế, mua thiết kế phần mềm, chi tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu, chi , chi cho chuyên gia tư vấn độc lập..đồng thời các mức chi cho họp hội đồng, hội thảo cũng được quy định tăng định mức; Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công và chi tiết  theo các chức danh tham gia khi thực hiện nội dung các công việc và số ngày công tham gia của từng chức danh thực hiện…

- Về các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Thông tư 55/2015 quy định rõ và cụ thể gồm: Chủ nhiệm  nhiệm vụ, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. Số lượng thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và số ngày công tham gia của mỗi chức danh phụ thuộc vào nội dung thực hiện theo thuyết mịnh của nhiệm vụ và được hội đồng tuyển chọn, xét chọn  xem xét và cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

- Về các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghê, bao gồm: tiền công lao động trực tiếp, chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu, chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, chi sửa chữa,mua sắm tài sản cố định, chi hội thảo khoa học, chi điều tra khảo sát, chi hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu có), chi quản lý chung, chi văn phòng phẩm, in ấn, thông tin liên lạc…

Thông tư quy định rõ tiền công trực tiếp đối với từng chức danh: tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi (08 giờ/01 ngày; trường hợp có số giừo công lẻ trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giừo được tính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán.

Tc = Lcs x Hstcn x Snc, trong đó:

Tc: Dự toán tiền công của chức danh

Lcs: Lương cơ sở do nhà nước quy định

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh (chủ nhiệm được tính hệ số: 0,79, thành viên chính được tính hệ số: 0,49, thành viên được tính hệ số: 0,25, kỹ thuật viên được tính hệ số: 0,16)

Snc: Số ngày công của từng chức danh

- Về định mức thuê chuyên gia trong nước: mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng); tổng dự toán kinh phí thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong trường hợp đặc biệt nhiệm vụ thuê chuyên gia trong nước vượt quá 40.000.000 đồng/tháng/người hoặc tổng dự toán kinh phí thuê chuyên gia vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm.

- Về định mức thuê chuyên gia nước ngoài: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung thuê chuyên gia nước ngoài không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ  khoa học. Trong trường hợp đặc biệt nhiệm vụ có tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung thuê chuyên gia nước ngoài vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm.

- Về định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu cũng được quy định tăng định mức chi tại Thông tư này so với Thông tư 44/2007, cụ thể: Người chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi hội thảo; Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/ buổi hội thảo; Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2.000.000 đồng/báo cáo; Báo cáo được đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 1.000.000 đồng / báo cáo; Thành viên tham gia hội thảo: 200.000 đồng/thành viên/ buổi hội thảo.

- Về dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học:  kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng.

- Một số nội dung chi quản lý nhiệm cụ khoa học:

Chi các hoạt động của hội đồng tư vấn; Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập; Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thống; Chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, kiểm tra đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dungh kết quả nghiên cứu; Chi công tác phí của các chuyên gia được mời tham gia tổ thẩm định nội dung, tài chính đối với nhiệm vụ khoa học…và một số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Thanh Xuân
File đính kèm