Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.
Sign In

Văn bản về khoa học công nghệ

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngày 01/09/2015, Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư gồm 6 chương với 34 điều và 6 mẫu biểu phụ lục. Ngoài chương I - Quy định chung và Chương VI - Điều khoản thi hành, bốn chương chính của Thông tư là những quy định cụ thể về: Quản lý, xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính trong quá trình xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể: 
Thông tư dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, bao gồm: Tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể hiện dưới dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình;Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Thông tư quy định nguyên tắc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, chỉ thực hiện trang bị tài sản cần thiết phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. Việc trang bị tài sản phải phù hợp với nhiệm vụ được giao, dự toán được phê duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán, báo cáo, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của pháp luật. Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng kết quả đó phải được xác định cụ thể trong thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được xử lý kịp thời theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hết thời hạn thực hiện theo Hợp đồng hoặc có quyết định chấm dứt thực hiện hoặc chưa hết thời hạn thực hiện theo Hợp đồng nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Việc quản lý, xử lý tài sản được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thông tư cũng hướng dẫn 5 hình thức xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, bao gồm: Điều chuyển tài sản; thanh lý tài sản; bán tài sản; Nhà nước chuyển giao tài sản không bồi hoàn; xử lý theo hợp đồng đối với tài sản thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Trong đó có một số hình thức có tính chất đặc thù là: Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-16-2015-TTLT-BKHCN-BTC-quan-ly-tai-san-hinh-thanh-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-290849.aspx

Các tin khác

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. (18/01/2016) Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (28/07/2015) Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (27/07/2015) Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (27/07/2015) Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (27/07/2015) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (27/07/2015) Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (24/07/2015) Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (24/07/2015)