Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
Sign In

Văn bản về khoa học công nghệ

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Ngày 06/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 21/2015/TT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông tư quy định: việc áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo nguyên tắc bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, dựa trên thành tích khoa học và công nghệ; mỗi thành tích chỉ được xét 1 lần để áp dụng chính sách ưu đãi trong sử dụng.
Theo Thông tư này, thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng gồm: 1- Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế; báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế được in trong kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản; sách chuyên khảo đã được xuất bản theo quy định của pháp luật; 2- Giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế; 3- Sáng chế, giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn; 4- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.
Thông tư cũng quy định cụ thể chính sách ưu đãi trong sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ như: xét tuyển dụng đặc cách; đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác và các ưu đãi khác.
Thông tư nêu rõ, nhà khoa học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP được đề xuất công nhận là nhà khoa học đầu ngành.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và trình độ phát triển của từng ngành khoa học xác định các ngành khoa học và công nghệ được xem xét, lựa chọn nhà khoa học đầu ngành. Số lượng nhà khoa học đầu ngành của mỗi lĩnh vực là 01 người.
Nhà khoa học đầu ngành sẽ được hưởng các ưu đãi sau: a- Hưởng ưu đãi hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng kể từ khi có quyết định công nhận là nhà khoa học đầu ngành của cơ quan có thẩm quyền; b- Được cấp kinh phí hằng năm theo đề xuất để thực hiện các hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn. Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đang công tác quyết định thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn theo đề xuất của nhà khoa học; c- Được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 18 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP.
Ngoài ra, nhà khoa học trẻ tài năng cũng sẽ được trọng dụng, được xem xét cấp hoặc hỗ trợ kinh phí tối đa đến 300 triệu đồng/năm để thực hiện các nội dung như: a- Cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn do nhà khoa học trẻ tài năng thành lập; b- Hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn; c- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 24 Nghị định 40/2014/NĐ-CP.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-21-2015-TTLT-BKHCN-BNV-BTC-huong-dan-trong-dung-ca-nhan-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-299796.aspx

 

Các tin khác

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. (18/01/2016) Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (28/07/2015) Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (27/07/2015) Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (27/07/2015) Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (27/07/2015) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (27/07/2015) Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (24/07/2015) Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (24/07/2015)