Giới thiệu tóm tắt Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Sign In

Văn bản về khoa học công nghệ

Giới thiệu tóm tắt Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, bao gồm:
1. Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước.
2. Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một Phần ngân sách nhà nước.
3. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước.
4. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một Phần ngân sách nhà nước.
Nghị định quy định cụ thể về nguồn của tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; quản lý, sử dụng tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hình thức xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các hình thức sau:
- Giao tài sản cho tổ chức chủ trì;
- Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì;
- Giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì;
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không nhận giao hoặc mua tài sản theo các hình thức nêu trên thì:
- Điều chuyển cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội;
- Bán hoặc thanh lý hoặc tiêu hủy.
Nghị định 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Nội dung chi tiết xin xem tệp đính kèm
Người tóm tắt: Nguyễn Thị Lan
File đính kèm

Các tin khác

Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ sự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (26/05/2016) Giới thiệu tóm tắt Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. (26/05/2016) Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (19/02/2016) Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. (18/01/2016) Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. (18/01/2016) Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (28/07/2015) Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (27/07/2015) Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (27/07/2015)