Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động số 02-Ctr/BCS thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sign In

Hoạt động khoa học

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động số 02-Ctr/BCS thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 07/11/2017, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 02-Ctr/BCS thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 03/6/2017 đã ban hành 03 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế thị trường, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là những Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thiện thể chế phục vụ quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 
Trên cơ sở các Nghị quyết này, ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Nhằm quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nội dung được nêu trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, để tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Tư pháp thực hiện trong Nghị quyết số 98/NQ-CP và Nghị quyết số 99/NQ-CP, Bộ Tư pháp đã đề ra Chương trình hành động với các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 
Trong phạm vi Chương trình này, các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật hướng tới việc thể chế hóa đầy đủ nội dung, tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản pháp luật, tham mưu cho Chính phủ nâng cao chất lượng lập đề nghị xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản. Đối với công tác thi hành pháp luật, các nhiệm vụ tập trung vào thi hành đầy đủ, có hiệu quả các văn bản thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Chương trình hành động cũng đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong tất cả các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, bao gồm: thi hành án dân sự, hành chính; bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; hội nhập quốc tế; về pháp luật tổ chức cán bộ; đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các nhiệm vụ này đã phản ánh toàn diện các phương diện hoạt động của Bộ Tư pháp, thể hiện trọng trách của Bộ Tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế hiện nay.
 
Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, các giải pháp chủ yếu được nêu tại Chương trình hành động cụ thể như sau:
 
- Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.
 
- Phát huy vai trò của các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua - khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.
 
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc phù hợp với yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
 
- Tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
 
Việc thực hiện Chương trình hành động này là cơ sở để Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và quản lý hành chính tư pháp phát huy vai trò trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đỗ Hằng